ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය

ලිපිනය:
561, ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 05,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
113 443 610
ෆැක්ස්:
112 368 393
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...