தேசிய கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

முகவரி:
561, எல்விட்டிகல மாவத்தை,
கொழும்பு 05,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
113 443 610
தொலைநகலி:
112 368 393
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...