නම සහ තනතුර දුරකථන ජංගම දුරකථනය විද්‍යුත් තැපෑල
ඕමාර් කාමිල් මහතා
සභාපති - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
+94 112 369 792  +94 777 713 222 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එච්.එම්.එස්. ලක්ෂ්මන් විජේවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂක
 +94 113 443 570 +94 777 804 550 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එල්. ත්‍රීමාවිතාන මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂක (ප්‍රතිපත්ති)
+94 115 922 980 +94 777 721 569 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.එම්.ඩබ්.කේ. සේනානායක මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂක (අලෙවි)
+94 113 443 610 +94 724 147 426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.බී. ලියනගේ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 113 443 630 +94 721 527 625 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ. රවී කුමාර මහතා
ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරී
  +94 773 917 439 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පී. දිසානායක මහතා
ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරී
  +94 773 170 874 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නලින් චින්තක මහතා
පරිපාලන නිලධාරී
+94 115 922 990 +94 714 483 055 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...