ඕමාර් කාමිල් මහතා
සභාපති - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

+94 112 369 792
+94 777 713 222
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එච්.එම්.එස්. ලක්ෂ්මන් විජේවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂක

+94 113 443 570
+94 777 804 550
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එල්. ත්‍රීමාවිතාන මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂක (ප්‍රතිපත්ති)

+94 115 922 980
+94 777 721 569
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එස්.එම්.ඩබ්.කේ. සේනානායක මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂක (අලෙවි)

+94 113 443 610
+94 724 147 426
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ.බී. ලියනගේ මහතා
ගණකාධිකාරී

+94 113 443 630
+94 721 527 625
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


කේ. රවී කුමාර මහතා
ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරී


+94 773 917 439
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පී. දිසානායක මහතා
ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන නිලධාරී


+94 773 170 874
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


නලින් චින්තක මහතා
පරිපාලන නිලධාරී

+94 115 922 990
+94 714 483 055
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...