திரு. உமர் கமில்
தலைவர் - டி.ஜி

+94 112 369 792
+94 777 713 222
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. எச்.எம்.எஸ். லக்ஷ்மன் விஜெயவர்தென
பணிப்பாளர்

+94 113 443 570
+94 777 804 550
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திரு. எல். திரிமாவிதான
உதவிப் பணிப்பாளர் (கொள்கை)

+94 115 922 980
+94 777 721 569
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. எஸ்.எம்.டபிள்யூ.கே. சேனாநாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)

+94 113 443 610
+94 724 147 426
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திரு. கே.பி. லியனகே
கணக்காளர்

+94 113 443 630
+94 721 527 625
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. கே. ரவிக்குமார்
முனைவோர் மேம்பாட்டு அதிகாரி


+94 773 917 439
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திரு. பி. திஸாநாயக்க
முனைவோர் மேம்பாட்டு அதிகாரி


+94 773 170 874
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


திரு. நளின் சிந்தக
நிர்வாக அதிகாரி

+94 115 922 990
+94 714 483 055
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...