සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ තීරණාත්මක කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන බව හඳුනාගෙන ඇති අතර එය දුගී බව තුරන් කොට විරැකියාවට පිළියම් යෙදීමෙහි ලා වඩාත් වැදගත් වේ. ශ්‍රී ලංකාවෙහි ජනගහණයෙන් බහුතරයක් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි ජීවත් වන අතර, එය සමස්ත ජනගහණයෙන් සියයට 78ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත. ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශයන්හි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ප්‍රධාන රැකියා හා සුම. ව්‍යා. අංශ සංවර්ධනයේ මූලාශ්‍රය වේ. සෙසු රටවල් හා සන්සන්දනාත්මකව මෙම අංශය විසින් අපේක්ෂිත දායකත්ව මට්ටම අත්පත් කරගෙන නොමැත්තේය යන්න පැහැදිලිය.

මෙම කරුණ අවබෝධ කරගන්නා ලදුව, නිදහස ලැබූ යුගයේ සිටම මෙම තීරණාත්මක අංශය ප්‍රවර්ධනය පිණිස විවිධ පියවර ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ගෙන ඇත. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවා ඇති අතර එමගින් රටේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අංශය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනයට, එයට සහාය දැක්වීමට, එය දිරි ගැන්වීමට හා පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරයි. එමගින් ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය, මූල්‍ය පහසුකම් සම්පාදනය, අලෙවිකරණ සම්බන්ධතා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සහ ව්‍යවසායකයන් හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා සම්පාදකයන් සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය බඳු සේවා සම්පාදනය කරනු ලබයි.

ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධීකාරිය විසින් රටේ ප්‍රාදේශීය ක්ෂේත්‍ර විශේෂ කොටගෙන සු.ම.ව්‍යා. අංශය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එය ගම් මට්ටමින් ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය පිණිස “ගමට ඔබින ව්‍යාපාර” ලෙස නම්කර ඇත.

මෙම වැඩසටහන ප්‍රධාන සංරචක තුනකින් සමන්විත වේ:

  • යම් දී ඇති භූගෝලීය ප්‍රදේශයක (දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්) තරගකාරී ව්‍යාපාර අවස්ථා ගැටලු සහ ව්‍යාපාර අංශ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා හඳුනාගැනීම.
  • ව්‍යාපාරිකයා හා විභවීය ව්‍යාපාරිකයා තෝරාගෙන තරගකාරී ව්‍යාපාර හඳුන්වාදීම හා ඔවුන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා සංවර්ධනය මගින් ඔවුන් ව්‍යවසායකයන් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම.
  • වැඩසටහනේ පළමු පියවර මගින් යෝජිත අංශ සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම

වැඩසටහනේ උක්ත අංගය මගින්, ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධීකාරිය විසින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සු.ම.ව්‍යා අංශය ප්‍රවර්ධනය කොට, ගමට ඔබින ව්‍යාපාර වැඩසටහන මගින් ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපාර මාදිලිය ගොඩනගමින් සෙසු ග්‍රාමීය සත්කාරක ප්‍රජාවන් දිරි ගැන්වීමට අපේක්ෂා කරයි. ප්‍රතිඵල පදනම්ගතව ඉහත කී ප්‍රධාන අංගය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පූර්ව සුදුසුකම් ලාභී ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා (BDS) සම්පාදකයන්ගේ සේවය ලබාගැනීමට ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

මෙකී විධී නියමයන්(TOR) වැඩසටහනේ ඉහත කී ප්‍රධාන සංරචක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...