சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சியானது, இலங்கையின் பொருளாதார அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டில் தீர்க்‍கமான பணியை நிறைவேற்றுகின்றது என இனங்காணப்பட்டுள்ளதுடன் இது வறுமையை ஒழித்து தொழில்வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தக் கூடியதற்கான முக்கிய காரணியாகவும் அமைந்துள்ளது. இலங்கை சனத்தொகையில் அதிகளவானோர் கிராமப்பறங்களில் வசிப்பதுடன் இத் தொகையை நூற்று விகிதத்தில் குறிப்பிடுவதாயின் 78 விகித சனத்தொகை எனவும் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரதேச ரீதியாக செயற்படுத்தப்படும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான கைத்தொழிலானது பிரதான தொழில் வாய்ப்புக்காகவும், சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சித் துறை அபிவிருத்தியின் தளமாகவும் காணப்படுகின்றது. ஏனைய நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில் இந்தத் துறையின் ஊடாக எதிர்பார்க்கும் பங்களிப்பை அடைந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பது தெளிவாகத் தெரிகின்றது.

இந்த விடயங்களை கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டு, சுதந்திரம் கிடைத்த காலம் தொட்டு இந்த தீர்க்கமான துறையை அபிவிருத்தி செய்யும் பொருட்டு பல்வேறுபட்ட நடவடிக்கைகளை தேசிய அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மேற்கொண்டுள்ளது. தேசிய அபிவிருத்தி அதிகாரசபையானது கைத்தொழில் வர்த்தக அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ்  தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதன் மூலம் நாட்டின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சி தொடர்பில் விசேட கவனத்தைச் செலுத்தி, இலங்கையில் தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தியின் மேம்பாட்டுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியும், ஊக்குவிப்புச் செய்தும் இதற்கான வசதிகளை வழங்கியும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகின்றது. இதன் ஊடாக தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி, நிதி வசதிகளை ஒழுங்குபடுத்தல், சந்தைப்படுத்தலுக்கான ஒருங்கிணைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அத்துடன் தொழில்முயற்சியாளர்கள் மற்றும் தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி  சேவைகளுக்குத் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல் போன்ற பணிகளையும் மேற்கொள்ளுகின்றது.

தேசிய அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் நாட்டின் கிராமப்புறங்களை இலக்காகக் கொண்டு சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதற்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கிராமப்புற தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தியின் பொருட்டு இதற்கு “நாட்டுக்கு ஏற்ற தொழில்முயற்சி” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டமானது பிரதானமாக மூன்று நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது:

  • ஏதும் பிரதேசத்தில் (மாவட்ட மட்டத்தில்) போட்டி தொழில்முயற்சி சந்தர்ப்பங்கள், பிரச்சினைகள் அத்துடன் தொழில்முயற்சித் துறையின் அபிவிருத்திக்குத் தேவையான திட்டங்களை இனங்காணல்.
  • வியாபாரியையும் வியாபாரியாக உருவாகக் கூடியவர்களையும் இனங்கண்டு போட்டி வியாபாரமொன்றை அறிமுகப்படுத்தல் அத்துடன் அவர்களது தொழில்முயற்சிகளின் ஆற்றல் விருத்தியின் ஊடாக அவர்களை தொழில்முயற்சியாளர்களாக அபிவிருத்தி செய்தல்.
  • நிகழ்சித் திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக உத்தேச துறைகளின் அபிவிருத்தித்  திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல்.

மேலே குறிப்பிட்ட துறையின் ஊடாக, தேசிய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் பிரதேச மட்டத்தில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான துறையை மேம்படுத்தி, நாட்டுக்கு ஏற்ற தொழில்முயற்சியின் மூலம் பிரதேச தொழில்முயற்சித் திட்டங்களை கட்டியெழுப்பி ஏனைய கிராமிய சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்களையும் ஊக்குவிப்பதற்கு இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஊடாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பெறுபேற்றின் அடிப்படையில் மேலே குறிப்பிட்ட பிரதான பிரிவை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக முழுமையான தகைமைவாய்ந்த தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி சேவைகள் (BDS) உருவாக்குநர்களின் சேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு தேசிய அபிவிருத்தி அதிகாரசபை எதிர்பார்க்கின்றது.

இதன் நியதிகள் (TOR) நிகழ்சித் திட்டத்தின் மேலே குறிப்பிட்ட பிரதான நோக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகும்.

"கிராமத்துக்கு ஏற்ற தொழில்முயற்சி" Enterprise Development Approach (EDA) of NEDA

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...