නවෝත්පාදනයන් ප්‍රවර්ධනය හා ඵලදායකත්වයේ වර්ධනය මත තෙවන පරම්පරාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ රඳා පවත්නේය යන්න ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ 2015 ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඒ හා අනුගතව, ව්‍යාපාර හා තාක්ෂණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සහ තාක්ෂණය මත පදනම් වූ විශ්වවිද්‍යාල 11ක් පිහිටුවීම සඳහන් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය (WUSL) හා සම්බන්ධව ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA) විසින් ආසීනකාරක හා තාක්ෂණ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය (ITTC) පිහිටුවීම මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ එන අතර එය වූකලි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ තෙවන පරම්පරාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ යථාර්ථයක් බවට පත්කර ගැනීමේ අනු මූලාරම්භයන්ගෙන් එකකි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවසායයන් 1,019,681ක් පවත්නා අතර ඒවා අතරින් 99.7%ක් ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් යටතට වැටේ.

ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් (MSME) ප්‍රවර්ධනය කරනු පිණිස කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ එන ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය 2006 අංක 17 දරන පනත මගින් පිහිටුවා ඇත.

ස්වයං පෝෂිත මට්ටමට ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පිටවු උපාධිධාරීන් හා සු.ම.ව්‍යා. අතර ආරම්භක අවස්ථාවේ ව්‍යාපාර හා ක්ෂුද්‍ර හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා වූ පහසුකම් සලසනු පිණිස බස්නාහිර මාකදුආරෙහි කර්මාන්ත පුරය තුළ ආසීනකාරක හා තාක්ෂණ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවන ලදී. එය ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය හා ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් කළමනාකරණය කෙරේ.

බොහෝ විට සු.ම.ව්‍යාහි ලක්ෂණ වන්නේ පිටපත්කරණය හා නැවත නැවත සිදු කිරීම, සම්ප්‍රදායික තත්ත්වය, ප්‍රාථමික තාක්ෂණයන් භාවිතය, පර්යේෂණ හා සංවර්ධනයන් නොමැතිවීම, ව්‍යාපාරික සැලසුම්කරණයන් හිඟවීම, තත්ත්වය හා ඵලදායකත්වය පිළිබඳ එතරම් සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම, මූල්‍යකරණයන් වෙත ප්‍රවේශයන් හිඟ වීම හා ඒ හේතුකොට අවම තරගකාරිත්වයක් ඇතිවීම හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයේ ඉහළ පිරිවැයයි.

නව තාක්ෂණයන් හා නව නිෂ්පාදන විශ්වවිද්‍යාල හා පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සංවිධාන අතර සංවර්ධනය කෙරෙන නමුදු, ඒවා ව්‍යවසායකත්ව ස්වරූපයේ නොවන බැවින් හෝ එවන් අවස්ථාවන් ගවේෂණය කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන සු.ම.ව්‍යා. සමග ඒවා සම්බන්ධව නොපවත්නා බැවින් එකී නිෂ්පාදනයන්ගෙන් බොහොමයක් පර්යේෂණ මට්ටමට සීමාවි ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ හා ඒ වටාවු පර්යේෂණායතනයන්ගේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතුවලින් ප්‍රභවය ලද නව ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්ද සමගින් අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සම්පාදනය මගින් ආසීනකාරක හා තාක්ෂණ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය ආරම්භක අවස්ථාවේ ව්‍යවසායකයනට පහසුකම් සපයයි. එම පර්යේෂණායතන හා ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් අදාළ ක්ෂේත්‍රය තුළ ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සමග අන්තර් ක්‍රියාවන්හි නිරත වීමට අවස්ථාවක් ලබාගනු ඇති අතර ආසීනකාරකය සමග සම්බන්ධවන තරුණ උපාධිධාරීන් විශේෂ කොටගෙන ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් හා සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණයෙහි ලා ස්වකීය පර්යේෂණ කේන්ද්‍රගත කරනු ඇත.

ආසීනකාරක හා තාක්ෂණ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ ආසීනකාරක පහසුකම් ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, පර්යේෂණායතන හා ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්ත මණ්ඩල හා ක්ෂේත්‍රයේ ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් විමසමින් ප්‍රවේශමෙන් තෝරාගැනේ. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ හා ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නය මගින් කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික අංශයන්හි ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් සඳහා සම්පූර්ණ විසඳුම් ලබාදීමේ මං විවර කරනු ඇත.

යෝජිත ආසීනකාරක හා තාක්ෂණ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයෙහි කැපවූ ඇසුරුම්කරණ පහසුකම්, සත්ත්ව ගොවිපල සඳහා ආහාර සකස් කිරීම, කිරි ආහාර නිෂ්පාදන සංවර්ධනය හා පිරිසැකසුම්කරණය, උද්‍යාන විද්‍යාත්මක හා සෙසු නිෂ්පාදන පිරිසැකසුම්කරණය හා අගය එක්කිරීම, මස් හා මාළු පිරිසැකසුම්කරණය හා කොහුබත්, ගිනි දැල්වූම් ද්‍රව්‍ය, සංස්කෘතික මාධ්‍ය පිරිසැකසුම්කරණය අන්තර්ගත වේ.

මෙම මාදිලිය තුළ, ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ව්‍යවසායයන් ස්ථිරසාරව පවත්වාගනු පිණිස සුදුසු කළමනාකරණ, මූල්‍ය හා වෙළඳපල සබඳතා පිහිටුවීම සඳහා සහයෝගය දෙන අතර විශ්වවිද්‍යාලය නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශයන් සම්පාදනයට වගකියනු ලබයි.

ඇසුරුම්කරණය, භෞතික අවකාශය, යන්ත්‍රෝපකරණ, තාක්ෂණික දැනුම/සහයෝගය/උපදේශනය, ව්‍යාපාර කළමකානරණ සේවා, අලෙවිකරණ සහාය, ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය හා මූල්‍ය සම්බන්ධතා පිහිටුවීම පිණිස සහයෝගය සඳහා වූ සම්පූර්ණ විසඳුම් සමගින් ආසීනකාරක හා තාක්ෂණ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙත සේවා සම්පාදනය කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම්, නිෂ්පාදන කාර්යාවලි පරීක්ෂණ පහසුකම්, විද්‍යාගාර පහසුකම්, තාක්ෂණික උපදේශනය, නිෂ්පාදන ලබාගැනීමේ පහසුකම් හා තත්ත්ව සහතික පිරිසැකසුම්කරණ පහසුකම් සැපයීම, තාක්ෂණික කුසලතා සංවර්ධන පුහුණුව සම්පාදනය කරයි. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, මූල්‍ය සම්බන්ධතා, අලෙවිකරණ සහාය, බුද්ධිමය දේපල හිමිකම් ආදිය ලබාදේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...