ව්‍යවසායක සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ගැඹුරු දායකත්වයක් ලබාදී ඇති මෙකී ව්‍යවසායකයන් හඳුනාගෙන, ත්‍යාග ප්‍රදානය කොට ඔවුන් දිරිමත් කිරිමේ අරමුණින් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ව්‍යවසායකත්ව සම්මාන ප්‍රදානෝත්සව පවත්වනු ලබයි. මෙම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ අරමුණ වනුයේ කළාපයේ අද්විතීය ව්‍යවසායකයන් හඳුනාගෙන ඔවුන් වෙත ත්‍යාග ප්‍රදානය කරමින්, පළාත තුළ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යවසායකයන්ගේ දායකත්වය නංවාලීම පිණිස ඔවුන් උනන්දු කරවීම සහ දිරි ගැන්වීම සහ ඔවුනට අදාළ ඒ ඒ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය තුළ විශිෂ්ටත්වය සොයා යනු පිණිස ව්‍යවසායකයන් උත්තේජනය කරලීමයි. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ජාතික හා කළාපීය මට්ටමින් සම්මාන ප්‍රදානෝත්සව පවත්වනු ලබයි.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...