ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ (MSME) අංශයේ සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපාරික පොළ ක්‍රමයන් යෝජනා කෙරේ. මෙම ව්‍යාපාරික පොළෙහි අරමුණ වනුයේ ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා සම්පාදකයන් හා මධ්‍යම හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් අතර පවත්නා හිදැස පුරවා, ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්ව (MSEs), සංවර්ධනය සඳහා වූ ව්‍යාපාරික ජාලය ගොඩනගා පළාතේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කොට අලෙවිකරණ සම්බන්ධතාවයන් පිහිටුවීමයි.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...