பிரதேச மட்டத்தில் நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான (MSME) பிரிவின் அபிவிருத்திக்காக வியாபாரச் சந்தை முறையொன்று பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வியாபாரச் சந்தையின் நோக்கமானது, தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி சேவைகளை உருவாக்கின்றவர்கள் மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு இடையே நிலவுகின்ற இடைவெளியை நீக்கி நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சி (MSEs), அபிவிருத்திக்காக வியாபார வலையமைப்பை கட்டியெழுப்பி மாகாணத்தின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சியாளர்களின் உற்பத்திகளை மேம்படுத்தி விற்பனைத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தல்.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...