ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් උපාධිධාරීන් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයට යොමු කරනු පිණිස ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනක් දියත් කරයි. උපාධිධාරීන් සඳහා වූ ව්‍යාපාරික අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කරනු පිණිස එය “උපාධිධාරී ව්‍යවසායක උදානය ” ලෙස නම්කර ඇත. වැඩසටහනේ අරමුණ වනුයේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය සඳහා උපාධිධාරීන් දිරිමත් කොට ඔවුන් සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් බවට පත් කිරීමයි. මෙම වැඩසටහන සියලු විශ්ව විද්‍යාලයන්හි රැකියා මාර්ගෝපදේශ ඒකකයන්හි සහායද සහිතව ක්‍රියාත්මක වේ.

වැඩසටහන මගින් ලැබෙන පහසුකම්:

  • ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු (ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය, ව්‍යාපාර කළමනාකරණය හා අලෙවිකරණය ආදිය)
  • තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීම (අවශ්‍යතාවයන් මත පදනම්ව)
  • වෙළඳපල සබඳතා
  • ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම/ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා මූල්‍ය පහසුකම්
  • නිරාවරණ චාරිකා
  • ව්‍යාපාර උපදේශනය හා පසු විපරම්

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...