தேசிய தொழில்முயற்சி அதிகாரசபையினால் பட்டதாரிகளை வியாபாரத் துறையின்பால் தொடர்புபடுத்துவதன் பொருட்டு தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டமொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. பட்டதாரிகளுக்கான தொழில்முயற்சி சந்தர்ப்பங்களை மேம்படுத்தும் பொருட்டு இதை “பட்டதாரி தொழில்முயற்சியாளர் எழுச்சி” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் நோக்கமானது வியாபாரத் துறையின் பக்கம் பட்டதாரிகளை ஊக்கப்படுத்தி அவர்களை வெற்றிகரமான தொழில் முயற்சியாளர்களாக உருவாக்குவதாகும். இந்த நிகழ்ச்சித் திட்டம் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களினதும் வழிகாட்டல் பிரிவின் ஒத்துழைப்புடன் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கின்ற வசதிகள்:

  • ஆற்றல் விருத்தி பயிற்சி (தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி, வியாபார முகாமைத்துவம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் போன்றன)
  • தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம் (தேவைப்பாட்டின் அடிப்படையில்)
  • சந்தைத் தொடர்புகள்
  • வியாபாரத்தை  ஆரம்பித்தல்/விரிவுபடுத்தலுக்கான நிதி வசதிகள்
  • விழிப்பூட்டும் சுற்றுலாக்கள்
  • வியாபார  ஆலோசனைகள் மற்றும் மீளாய்வு

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...