இலங்கைப் பெண்கள் அண்மைக்காலமாக நாட்டின் வியாபாரத் துறையில் முனைப்புடனான பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். எவ்வாறாயினும், அவர்கள் வியாபாரத் துறையில் ஆண்களுடன் போட்டியிட்டு சமமான நிலையில் இருக்கின்றனர் எனத் தெரிகின்றது. இருப்பினும், ஒப்பீட்டு அளவில் தொழில்முயற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை  குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. தற்பொழுது நிலைமை மாற்றமடைந்துள்ளதுடன் நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தி தொடர்பில் முக்கிய பங்களிப்பை இலங்கைப் பெண்கள் வழங்குகின்றனர் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சான்றுகளும் உண்டு. குறிப்பாக இலங்கை வியாபாரத் துறையில் கடந்த சில காலமாக ஆண்களையும் விஞ்சிய முக்கிய முன்னேற்றத்தை பெண்கள் காட்டியுள்ளனர். பாரிய அளவில் அவர்களுக்குரிய வியாபாரங்களை ஆரம்பித்துள்ளதுடன் இதில் அனேகமானவை வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் அவர்களுக்கு குறிப்பாக தொழில்முயற்சி, சந்தைப்படுத்தல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதி முகாமைத்தும் போன்ற துறைகளில் விழிப்புத் தன்மை குறைவாகக் காணப்படுகின்றன. அத்துடன் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கும்/ விரிவுபடுத்துவதற்கும் அத்துடன் நிதித் தட்டுப்பாட்டுக்கும் முகங்கொடுக்க நேரிட்டுள்ளது.

ஆதலால், உதவி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுடன் இணைந்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிரதேச மட்டத்தில் பெண்களுக்கான தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை தேசிய தொழில்முயற்சி அதிகாரசபையினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இதில் தொழில்முயற்சியாளர்களின் அறிவு, ஆற்றலை மேம்படுத்துதல், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும்  தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு அத்துடன் நிதி உதவி போன்றன உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...