ප්‍රාදේශීය මට්ටමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තුළ ප්‍රධාන කාර්ය භාරයක් සු.ම.ව්‍යවසායකයන් විසින් ඉටුකරනු ලබයි. ව්‍යවසායකත්වය, අලෙවිකරණය, තාක්ෂණික හා මූල්‍ය කළමනාකරණය විෂයයෙහි ඔවුන් සතු දැනුම අප්‍රමාණවත් බව ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හඳුනාගෙන ඇත. ඔවුන් විසින් ස්වකීය ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරිම/ව්‍යාප්ත කිරීම විෂයයෙහි මූල්‍ය අවහිරතාවනට මුහුණ දී ඇත. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ සංවර්ධන නිලධාරීන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කටයුතු කරන අතර ඔවුන් විසින් ඉහත කී දැනුම හා කුසලතා අවශ්‍ය වූ ව්‍යවසායකයන් හඳනාගනිමින් සිටී.

එබැවින්, සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සහායද සහිතව ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සියලු දිස්ත්‍රික්කයන්හි එකී ව්‍යවසායකයන් වෙත ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කෙටි කාලීන පුහුණු හා පසු විපරම් සේවා ක්‍රියාත්මක කරයි.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...