பிரதேச மட்டத்தில் இலங்கை பொருளாதாரம் தொடர்பில் பிரதான பணியை இந்த சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சியினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. தொழில்முயற்சி, சந்தைப்படுத்தல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதி முகாமைத்துவம் போன்ற விடயங்களில் அவர்களிடம் உள்ள அறிவு அளப்பரியது என தேசிய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் இனங்காணப்பட்டுள்ளது. அவர்களினால் அவர்களது சுய தொழிலை ஆரம்பித்தல் / விரிவுபடுத்தல் விடயத்தில் நிதித் தட்டுப்பாட்டுக்கு முகங்கொடுக்கின்றனர். தேசிய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் பிரதேச மட்டத்தில் செயற்படுவதுடன் அவர்களினால் மேலே குறிப்பிட்ட அறிவு மற்றும் ஆற்றல் போன்றன தேவைப்படுகின்ற தொழில்முயற்சியாளர்களும் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர்.

ஆதலால், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் ஒத்துழைப்புடன் தேசிய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் சகல மாவட்டங்களிலும் குறித்த தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு பிரதேச மட்டத்தில் குறுகிய பயிற்சிகளும் மீளாய்வுப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...