ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයීම සඳහා වූ නිසි යාන්ත්‍රණ ගොඩනැගීමට ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසාය සංසද පිහිටුවා ඇත. එය රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා (BDS) සම්පාදකයන්, දිස්ත්‍රික්කයේ මණ්ඩල හා වෙළඳ හෝ ව්‍යාපාර සංගම්වලින් සමන්විත වේ. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල (DS) මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසාය සංසද (REF) පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇත. ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසාය සංසදයන්හි අරමුණු:

  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා (BDS) සම්පාදකයන් අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම
  • රාජ්‍ය-පුද්ගලික අංශ අතර සංවාද සඳහා පහසුකම් සැලසීම
  • ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසාය සංසද හා සු.ම.ව්‍ය. සංගම් අතර නිසි සම්බන්ධීකරණය තහවුරු කිරීම
  • ප්‍රාදේශීය ව්‍යවසාය සංසද මගින් ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා සම්පාදනය සදහා වූ ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමේ සංසදය වෙතින් ජාතික මට්ටමේ සංසදය වෙත ව්‍යාපාරික ගැටලු රැස් කිරීම හා විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...