பிரதேச செயலகங்கள் மட்டத்தில் வியாபார அபிவிருத்தி சேவைகளை வழங்குவதற்காக முறையான பொறிமுறையொன்றை கட்டியெழுப்புவதற்கு பிரதேச தொழில்முயற்சி ஒன்றியம் தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற வியாபார அபிவிருத்தி சேவைகள் (BDS) உருவாக்குநர்கள், மாவட்ட சபைகள் மற்றும் வர்த்தக அல்லது வியாபர சங்கங்களைக் கொண்டதாகும். தேசிய தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் பிரதேச செயலக (DS) மட்டத்தில் பிரதேச தொழில்முயற்சி ஒன்றியத்தை (REF) தாபிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பிரதேச தொழில்முயற்சி ஒன்றியத்தின் நோக்கங்கள்:

  • பிரதேச செயலக மட்டத்தில் வியாபார அபிவிருத்தி சேவைகள் (BDS) உருவாக்குநர்களுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பைக் கட்டியெழுப்புதல்.
  • அரச - தனியார் துறைகளுக்கு இடையேயான கலந்துரையாடலுக்கு வசதிகளை வழங்குதல்.
  • பிரதேச தொழில்முயற்சி ஒன்றியம் அத்துடன் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சி சங்கங்கள் இடையே முறையான ஒருங்கிணைப்பை உறுதிப்படுத்தல்.
  • பிரதேச தொழில்முயற்சி ஒன்றியத்தின் ஊடாக வியாபார அபிவிருத்தி சேவைகள்  உருவாக்குநர்களுக்கான முறையொன்றைக் கட்டியெழுப்புதல்.
  • பிரதேச செயலக மட்டத்தில் ஒன்றியத்தினால் தேசிய மட்டத்திலான ஒன்றியத்திற்கு வியாபார பிரச்சினைகளை சேகரித்தல் மற்றும் தீர்வினை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...