ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් ව්‍යවසායකයන් සඳහා වූ ව්‍යාපාරික තොරතුරු සම්පාදනය කරනු ලබයි. ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා සම්පාදකයන්, ව්‍යාපාර නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳ තොරතුරු හා ව්‍යවසායකයන් වෙත අවශ්‍ය වන්නාවූ වෙනයම් තොරතුරක් වේ නම් ඒවාද එතුළ අඩංගු වේ. ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යාපන වැඩසටහන් රූපවාහිනිය මගින් විකාශය කෙරේ. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වාර්ෂිකව ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකත්වයන් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය හා පුවත් ලිපිය පළකරනු ලබයි. රට තුළ සු.ම.ව්‍ය. අංශය වෙත සේවා සැපයීමේ සන්නිවේදන ප්‍රවේශ ද්වාරයක් වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාර්ය භාරයක් (ජා.ව්‍ය.සං.අං. වෙබ් අඩවිය වන sme.lk and ye.lk) මෙම වෙබ් අඩවිය  මගින් ඉටු කරනු ලබයි. එය වූ කලි ඉතා සංකීර්ණ වූවක් වන අතර, ව්‍යාපාර/ව්‍යවසායකයන් වෙත අදාළ තොරතුරු සැපයීමෙහි පහසුම මාර්ගයද වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...