தேசிய தொழில்முயற்சி அதிகாரசபையானது அச்சு மற்றும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களின் மூலம் தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கான தொழில்முயற்சித் தகவல்களை உருவாக்குகின்றது. தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி சேவைகளை உருவாக்குநர்கள், தொழில்முயற்சி சட்ட மற்றும் ஒழுங்கு விதிகள் பற்றிய தகவல்கள் அத்துடன் தொழில்முயற்சியாளர்களுக்குத் தேவையான வேறு ஏதேனும் தகவல்கள் தேவைப்படின் இவைகளும் இதில் உள்ளடக்கப்படும். தொழில்முயற்சி கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் தொலைக்காட்சி மூலம் ஒளிபரப்பப்டுகின்றன. தேசிய தொழில்முயற்சி அதிகாரசபையினால் வருடாந்தம் நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சிகள் பற்றிய வழிகாட்டல் கோவைகள் மற்றும் பத்திரிகைச் செய்திகள் போன்றன பிரசுரிக்கப்படுகின்றன. நாட்டினுள் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சித் பிரிவுக்கு சேவைகளை வழங்கும் தொடர்பாடல் நுழைவின் முக்கிய பணியை (சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சி பிரிவு வெப் தளமான sme.lk மற்றும் ye.lk) இந்த வெப் தளம் நிறைவேற்றுகின்றது. இப் பணிகள் மிகவும் சிக்கலானதாக இருந்தாலும் கூட வியாபார/ தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு உரிய தகவல்களை வழங்கக் கூடிய இலகு வழியாகவும் உள்ளது.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...