ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA)
වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු 

රටෙහි ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් (MSME) පිළිබඳ විශේෂ අවධාරණයක් සහිතව
ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවසාය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය, ඒ සඳහා සහාය දීම, දිරදීම හා පහසුකම් සැපයීම
ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA) විසින් සිදුකරනු ලබයි.
එය විසින් ව්‍යවසායකයන් හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා සම්පාදකයන් වෙත
ව්‍යවසාය සංවර්ධන, මූල්‍ය පහසුකම් සම්පාදන, අලෙවිකරණ සම්බන්ධතා, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන
යන සේවා සම්පාදනය කරයි.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

පුවත් සහ සිදුවීම්

ඔක්තෝබර් 18 2017
මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

සැප්තැම්බර් 11 2017
Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center)

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

සැප්තැම්බර් 11 2017
The new website launch on September 13th, 2017

We are delighted to officially announce the launch on September...

අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීම

ලියාපදිංචි වීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

 

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center), opening ceremony scheduled on 13th September, 2017 at 10.00am at Makandura Industrial Estate under the distinguished patronage of Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Hon. Ranil Wickremesinghe.