දැක්ම

ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, ප්‍රවර්ධනය ආරක්ෂා කිරීම හා නංවාලීම සිදු කරන්නාවූ ප්‍රමුඛතම නියෝජිතායතනය බවට පත් වීම.

 

මෙහෙවර

සාධනීය, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ආකාරයකින් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ වෙනත් ක්‍රියාකාරී ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය හා සහයෝගිතාව පවත්වාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයන්හි වර්ධනය හා ස්ථිරසාර පැවැත්ම සහතික කරනු පිණිස ඒවා සංවර්ධනය කිරිම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම හා නංවාලීම.

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...