நோக்கு

நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சிகளை ஊக்குவித்தல், பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தலுக்கான முன்னணி முகவராண்மையாதல்.

 

செயற்பணி

சாதகமான, வினைத்திறன் மற்றும் ஆக்கத்திறன் வாய்ந்ததாக குறித்த துறையின் பிற செயற்பாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பையும், ஒத்துழைப்பையும் பேணி இலங்கையின் நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சியின் வளர்ச்சியையும் நிலைபெறு தன்மையையும் உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு இவற்றை அபிவிருத்தி செய்தல், ஊக்குவித்தல், பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்.

 

Objectives

The objectives of NEDA, as per the National Entrepreneur Development
Act No. 17 of 2006 Section 13 are as follows,

  • Stimulate the growth, expansion and development of Sri Lanka economy by encouraging, promoting, and facilitating small and medium enterprise development within Sri Lanka.
  • Stimulate and encourage the establishment and operation outside Sri Lanka of enterprises designed with a view to internationalize domestic enterprises capable of penetrating foreign markets for the fulfilment of the objectives of this Act.
  • Formulate policies, plans, promotional incentives appropriately designed and effectively support and promote trade and development in industry and agriculture.
  • Empowerment of people of human capital development with technical skills as an integral component of enterprise development.
  • Develop infrastructure facilities required to meet the development needs.
  • Facilitate the access of entrepreneurs to FINANCES required for enterprise development and operation.
  • Establish a Technology Development Fund to promote research and development in connection with product development technological enhancement and commercialization of patents,
  • Facilitate regional economic development.
 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...