පුහුණුව හා සංවර්ධනය, ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධීකාරියේ (NEDA) ප්‍රධාන කාර්ය අංග බවට පත්ව ඇත. සංවිධානයේ සේවකයන් හෝ ව්‍යවසායකයන් සඳහා නිශ්චිත කුසලතා, හැකියාවන් හා දැනුම ඇති කිරීම වැදගත් වේ. විශේෂයෙන්, ව්‍යවසායකයන් හට ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය තුළ අගනා හා තරගකාරී තත්ත්වයෙන් රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාවය පුහුණුව හා සංවර්ධනය මගින් අත්පත් කරගත හැක. ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධීකාරිය විසින් ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් (MSMEs) සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන සේවා (BDS) සම්පාදකයන්ගේ සේවා නියුක්තිකයන් හට පුහුණුව ලබාදෙනු ලබයි. ස්වකීය කාර්ය අරමුණු මුදුන්පත් කරගනු පිණිස මානව සම්පත් සංවර්ධනයේ සියලු පැතිකඩයන් වෙත අවධානය යොමු කරමින් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පුහුණු මොඩියුල සැලසුම්කරණය හා සංවර්ධනය සිදුකරනු ලබයි.

ප්‍රධාන පුහුණු ක්ෂේත්‍ර

 • ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය
 • තාක්ෂණික පුහුණුව
 • අලෙවිකරණය හා අලෙවිකරණ සංකල්ප
 • ව්‍යාපාර සැලසුම්කරණය
 • සේවයේ ගුණාත්මකභාවය හා පාරිභෝගික සත්කාර
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය
 • මානව සම්පත් කළමනාකරණය
 • මෙහෙයුම් කළමනාකරණය
 • සංවිධාන චර්යාව
 • මූල්‍ය කළමනාකරණය
 • ගිණුම්කරණය හා පොත් තැබීම
 • උපාය මාර්ගික කළමනාකරණය යනාදිය.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...