වෙළඳපල ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයන්හි (MSME) වැදගත් සාධකයක් වන්නේ වෙළඳපල ප්‍රවේශ පහසුකමයි. මෙය ව්‍යාපාර තෝරාගැනීමෙන් ඇරඹී ජාත්‍යන්තර අලෙවිකරණය දක්වාද විහිදිය හැක. වෙළඳපල තුළ ප්‍රවේශ පහසුකම් හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය මෙහෙයුම්කරුවන් ඇති බවට වගබලා ගැනීමේ අලෙවිකරණ උපාය මාර්ගය ප්‍රයත්නයන් ගණනාවක් හා සම්බන්ධ වේ:

  • වෙළඳපල තොරතුරු රැස් කිරීම හා බෙදා හැරීම
  • පිළිගත් ආයතන සමග අලෙවිකරණ සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම සඳහා සෘජු මැදිහත්වීම
  • හඳුනාගත් ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික අංශ සඳහා අගය දාමයන් ඇති කිරීම

මෙයට අමතරව, නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය, මිල හා සේවා අංශයන්ගෙන් වෙළඳපලෙහි තරගකාරීවීමට මෙම ව්‍යාපාරය සූදානම්ය. ව්‍යවසායකයන්ගේ ධාරිතා වර්ධනය, ව්‍යාපාර උපදේශන ක්‍රියාවලිය (අලෙවිකරණ ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන හා ක්‍රියාත්මක කිරිමේ උපදේශනයන්) හා තාක්ෂණික දියුණුව මගින් මෙය සපුරාගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඉහත කී පහසුකම්කරණය මගින් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධීකාරිය විසින් ව්‍යවසායකයන් වෙත සේවා සම්පාදනය කරනු ලබයි.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...