சந்தைப்படுத்தல் நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சிகளின் (MSME) சாதகமான காரணியாக அமைவது சந்தை நுழைவு வசதிகளாகும். இந்த வியாபாரத்தை தெரிவு செய்வது தொடக்கம் சர்வதேச சந்தைப்படுத்தல் வரை விரிந்து செல்லக் கூடும். சந்தைக்குள் நுழையக் கூடிய வசதிகள் மற்றும் நுண் நிதி தொழிற்பாட்டாளர்கள் உள்ளனர் என கவனத்தில் கொள்ளுவதும் சந்தைப்படுத்தல் திறமுறையின் பல முயற்சியுடன் தொடர்புபட்டதாக இருக்கின்றது. சந்தைப்படுத்தல் விபரங்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் விநியோகித்தல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுடன் சந்தைப்படுத்தல் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுவதற்காக நேரடித் தலையீடுகளை மேற்கொள்ளல், அடையாளம் காணப்பட்ட பிரதான வியாபாரப் பிரிவுகளுக்காக பெறுமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல், இதற்கு மேலதிகமாக, உற்பத்தியின் பண்புசார் தன்மை, விலை மற்றும் சேவைப் பிரிவுகளில் சந்தைப்படுத்தலின் போதான போட்டித் தன்மைக்கு இந்த தொழில் முயற்சி தயார் செய்யப்படுகின்றது. தொழில் முயற்சியாளர்களின் ஆற்றல் விருத்தி, தொழில் முயற்சி ஆலோசனைச் சேவைகள் (சந்தைப்படுத்தல் செயல் நுணுக்க அபிவிருத்தி மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தும் ஆலோசனைகள்) மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஊடாக இதனை பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வசதிகளின் ஊடாக தேசிய தொழில்முயற்சி அதிகாரசபையினால் தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு சேவைகள் உருவாக்கப்படும்.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...