ඉහත (a) යටතේ ලද බීජ අරමුදල් පහත පරිදි වේ :

ශ්‍රී.ලං.ම.බැ. අරමුදල්ගත ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රම

01 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත යටතේ ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රමය (SMI)
02 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සහය ව්‍යාපෘති යටතේ ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රමය (SMAP)
03 කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘති ණය යෝජනාක්‍රම (ARP)
04 සුසහන ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රමය (SUSAHANA)
05 බහු වාර්ෂික භෝග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ණය යෝජනාක්‍රමය (PCDP)
06 කුඩා තේවතු සංවර්ධන ණය යෝජනාක්‍රමය (SHTDP)
07 වතු වැවිලි අංශ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය (PSRP)

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අරමුදල් සපයන ලද ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රම

01 නව විස්තීර්ණ ග්‍රාමීය ණය යෝජනාක්‍රමය (SARUSARA)
02 තේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ණය යෝජනාක්‍රමය (TDP)
03 දෙවන බහු වාර්ෂික භෝග සංවර්ධන ණය යෝජනාක්‍රමය (SPCDP)
04 ඇඟළුම් අංශ ඇපකරු යෝජනාක්‍රමය (Apparel)

ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම

ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වූකලි යම්තාක් දුරට ඕනෑම රක්ෂණ යෝජනාක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සමාන වේ. ණය ඇපකරු යෝජනාක්‍රමයන්හි නියමයන් හා කොන්දේසිවලට අනුව, පහත සඳහන් දේද ඇතුළත්ව ඇතැම් කටයුතු ඉටු කිරීමේ වගකීම භාරගැනීම ඒ ඒ PCIs හි වගකීම වේ.

(අ) ආර්ථික හා මූල්‍යමය සුභදායකත්වය තහවුරු කරනු පිණිස ව්‍යාපෘති නිසි පරිදි ඇගයීම
(ආ) යම් සීමාවක් ඉක්මවූ ණය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පරිදි ශ්‍රී ලං.ම.බැ/ආධාරක නියෝජිතායතන වෙතින් පූර්ව අනුමැතිය ලබාගැනීම
(ඇ) ශ්‍රී ලං.ම.බැ. විසින් නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස් ප්‍රකාර ප්‍රමාණවත් සුරැකුම් ලබාගැනීම
(ඈ) ණය ගෙවා දැමීමේදී හා සෑම මාස 6කටම වරක් හිඟ මුදල් ගෙවිය යුතු තත්ත්වයක පවත්නා ණය පිළිබඳ තත්ත්ව වාර්තා ශ්‍රී ලං.ම.බැ. වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේදී අවශ්‍ය ප්‍රවේශම්කාරිත්වය හා විචක්ෂණශීලිත්වය පවත්වාගැනීම හා හිමිකම් ප්‍රකාශ කිරීමක් ඉදිරිපත් කෙරෙන තුරු PCIs වෙත සිදුවිය හැකි යම් අලාභයක් වේ නම් ඒවා අවම කිරීමට පියවර ගැනීම
(ඉ) ශ්‍රී ලං.ම.බැ. විසින් ඇපකරයක් නිකුත් කළ කල්හි, රක්ෂණ වාරික නිසි කලට හා අඛන්ඩව ගෙවා දැමීමෙන් හා ශ්‍රී ලං.ම.බැ. වෙත අවශ්‍ය ලේඛන සම්පාදනයෙන් ඇපකරු ආවරණයේ වලංගුභාවය ස්ථිරසාර කිරීම.

ගෙවීම පැහැර හැර ඇති ණය සම්බන්ධ PCIs ගේ ණය ඇපකරු හිමිකම් ප්‍රකාශ ණය පියවා ගැනීම සඳහා ණයකරුට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග PCIs විසින් ආරම්භ කළ කල්හි පමණක් ශ්‍රී ලං.ම.බැ. විසින්  භාරගනු ඇත. හිමිකම පියවීමෙන් පසු, එම මුදල් පියවීම් ලද විගස PCIs විසින් ඒවා ශ්‍රී.ලං.ම.බැ. සමග බෙදාගත යුතුය.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...