ව්‍යාපාර පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ව්‍යාපාර පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ව්‍යාපාර පර්යේෂණ හා සංවර්ධන (BREAD) මධ්‍යස්ථානය

 අනාගත ව්‍යාපාර සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය සහයෝගය ලබාදීමේ අරමුණෙන් වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය සමග එක්ව 2017 වර්ෂයේදී මාකඳුර ව්‍යාපාර පර්යේෂණ හා සංවර්ධන (BREAD) මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදි. නව ව්‍යවසායකයින් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පවත්නා ව්‍යවසායන්  විවිධාංගීකරණය කිරීම, නව තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ නවතම මෙන්ම අගය එකතු කළ නිශ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීම අපගේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල අතර වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භනයට, තාක්ෂණික සහාය හා නිශ්පාදන සංවර්ධනයට අපගේ සහාය දෙනු ලැබේ. ආහාර ඇසුරුම්කරණය හා නිශ්පාදනය, භෞතික ඉඩ අවකාශය, ආහාර සැකසුම් සඳහා තාක්ෂණික සහාය, ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සේවා සහ මූල්‍ය සම්බන්ධතා සඳහා සම්පූර්ණ විසඳුමක් වශයෙන් කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා බොහෝ පහසුකම් මෙම ආයතනයෙන් සැපයීමට නියමිතය.  යන්ත්‍ර සුත්‍ර හා උපකරණ මගින් සැපයෙන සේවා අතර, ඇසුරුම් පහසුකම්, සිසිලන පහසුකම්, නිස්සාරණ යන්ත්‍ර, කිරි සැකසුම්, බේකරි නිශ්පාදන, පිරවීමේ හා මිශ්‍ර කිරීමේ යන්ත්‍ර, ඇඹරුම් හා වියලීමේ පහසුකම් පිළිබඳ අවධානය යොමුකෙරේ. මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් අවධානය යොමුකෙරෙන අංශ අතර, කිරි සැකසුම්, නිස්සාරණ ද්‍රව්‍ය, බේකරි රස කැවිලි, කුළුබඩු, පළතුරු මගින් සකස් කෙරෙන නිශ්පාදන, එළවළු හා ධාන්‍ය නිශ්පාදන වැනි ආහාර ආශ්‍රිත නිශ්පාදන හා සේවාවන් වේ. යන්ත්‍රයක් භාවිතා කිරීමට පෙර අපගේ සේවාදායකයන් විසින් ප්‍රධාන අදියර 3ක් අනුගමනය කළයුතු වේ. තව ද, මෙහි නිරීක්ෂණ, අත්හදා බැලීම් හා නිශ්පාදනයන් සිදු කෙරේ. ව්‍යවසායකයින්ට ආහාර සැකසුම්, ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය හා ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම ලබාදීමේ වැඩමුළු අප විසින් පවත්වනු ලැබේ.

යන්ත්‍ර ලැයිස්තුව

 

1.            අඛණ්ඩ මුද්‍රා තැබීමේ යන්ත්‍ර

2.            අර්ධ ස්වයංක්‍රීය සීනි පිරවුම් යන්ත්‍ර

3.            සුළං බලයෙන් ඇසුරුම්කරණ යන්ත්‍ර

4.            අර්ධ ස්වයංක්‍රීය දියර පිරවීමේ යන්ත්‍ර

5.            හැකිලීම මගින් එතීමේ යන්ත්‍ර

6.            ඝන තීන්ත කේත යන්ත්‍ර

7.            අර්ධ ස්වයංක්‍රීය මූඩි මුද්‍රාකිරීමේ යන්ත්‍ර

8.            ආහාර ටින් කිරීමේ යන්ත්‍ර

9.            ටින් කිරීම සඳහා අධි පීඩන විෂබිජහරණ යන්ත්‍ර

10.          මලු ඇසුරුම් යන්ත්‍ර

11.          නිස්සාරණ නිශ්පාදන සැකසුම් යන්ත්‍ර

12.          පෙති කැපීමේ යන්ත්‍ර

13.          බර පැටවීමේ තරාදි

14.          මිශ්‍ර කිරිමේ යන්ත්‍ර

15.          විදුලි පෝරණු

16.          ස්වයංක්‍රීය යෝගට් පිරවීමේ යන්ත්‍ර

17.          කිරි උණුකිරීමේ විදුලි යන්ත්‍ර (ලී.1000)

18.          අයිස් පලම් පිරවීමේ යන්ත්‍ර

19.          කිරි මුදවන යන්ත්‍ර

20.          චීස් නිපදවිමේ යන්ත්‍ර

21.          චීස් තැලීමේ යන්ත්‍ර

22.          කිරි පාශ්චරීකරණ යන්ත්‍ර

23.          සමජාතීයකරණ යන්ත්‍ර

24.          ශීතකරණ

25.          කේක් මිශ්‍ර කිරීමේ යන්ත්‍ර

26.          ශීතාගාර

27.          උණුසුම් කාමර

28.          ඇඹරුම් යන්ත්‍ර

29.          පිටි ඇනීමේ යන්ත්‍ර